مشاوره روانشناسی-اجتماعی

مشاوره روانشناسی-اجتماعی از افراد دارای پیشینه مهاجرتی، که مشکلات روحی دارند، حمایت می کند. برای این افراد و بستگان آنها مشاوره های رایگان ذیل در چارچوب ساعت های مشاوره ارائه می شود. 

Skip to content