مشاوره در امور رسیدگی به پرونده پناهندگی

مشاوره در امور رسیدگی به پرونده پناهندگی

شامل افرادی با پیشینه مهاجرتی و بدون توجه به کشور مبدأ و عنوان اقامت آنها می شود. در اینجا به کلیه سؤال های شما در خصوص رسیدگی به درخواست پناهندگی و قوانین اقامت پاسخ داده خواهد شد. در اینجا نشانی کلیه مراکز مشاوره را خواهید یافت. 

Skip to content