مشاوره برای مهاجرین

مشاوره برای مهاجرین که پیرو مقررات مهاجرتی ایالت نیدرزاکسن میباشد، مشاوره مستقل برای کلیه افراد با پیشینه مهاجرتی بدون توجه به کشور مبدأ و وضعیت اقامتی را تضمین میکند.  

از این طریق به افراد مورد مشاوره کمک مورد نیاز برای محیط پیرامون جدید ارائه خواهد شد. 

در ادامه همه پیشنهادات در مورد :

  • سؤالات در خصوص اقامت
  • سؤالات در خصوص قوانین اجتماعی
  • مشاوره های آموزشی و روانشناسی
  • دوره های همگرایی و کلاسهای تقویت زبان و همچنین معرفی موردی و شخصی این دوره ها
  • همگرایی در زمینه تحصیلات، آموزش و حرفه
  • کمک در زمینه ادامه مهاجرت و یا در صورت تمایل به بازگشت و همچنین آماده سازی برای باز همگرایی
Skip to content