مراکز مشاوره زنان

مراکز مشاوره زنان و شماره تماس های فوریت های امور زنان در دسترس کلیه زنان و دخترانی می باشد، که در موقعیت بهرانی قرار داشته و یا نیاز به کمک دارند. این مراکز به صورت تمام وقت در دسترس بوده و به کلیه زنان و دخترانی که در معرض خشونت می باشند کمک رسانی خواهند کرد. 

از جمله وظایف دیگر مراکز امور زنان مأموریت اجتماعی آنها به منظور برابری حقوق زنان بوده، که از طریق پیشنهادات و پروژه ها مورد حمایت قرار می گیرد. 

Skip to content