همسایگی

پروژه های همسایگی که در فهرست ذیل آمده در راستای تقویت همزیستی بین همسایگان و با پیشنهادهای مختلف به منظور تعامل بهتر با یکدیگر می باشد.  

در ادامه پیشنهادات ذیل در خصوص موضوع همسایگی را خواهید یافت. از جمله: 

  • پروژه همگرایی محله 
  • تقویت همزیستی بین همسایگان
  • کافه به عنوان محلی برای پروژه های فرهنگی-اجتماعی
Skip to content