سکونت

در اینجا فهرستی از پیشنهاد های مختلف (سکونت و همسایگی) جهت تقویت همزیستی بین همسایگان با یا بدون پیشینه مهاجرتی و همچنین پروژه هایی که یافتن خانه را راحت تر می کند، خواهید یافت. 

در ذیل کلیه پروژه ها در منطقه برانشوایگ با موضوع سکونت را خواهید یافت. از جمله: 

  • پروژه ها با موضوع همسایگی (به عنوان مثال‌مغازه همسایگان، پیشخوان خرید …)
  • کافه جوانان
  • مشاوره و حمایت در راستای یافتن خانه
Skip to content