سایر پیشنهادات 

این بخش شامل دوره های زبان رایگان، که از جهتی دانش زبان آلمانی (خواندن، نوشتن و غیره) را تقویت کرده و از طرفی موضوعات اوقات فراغت (خرید، وقت پزشک و غیره) می باشد. 

Skip to content