دوره های سواد آموزی

برخی افراد هرگز فرصت فراگیری خواندن و نوشتن به روش صحیح را بدست نیاورده اند. 

بسیاری از آنها می بایست یک مانع مازاد را از پیش رو بردارند: آنها نه تنها می بایست به زبان آلمانی صحبت کنند، بلکه می بایست همزمان خواندن و نوشتن به حروف لاتین را نیز فرا گیرند. دوره های سواد آموزی به این افراد کمک می کند. چنانچه شخصی را می شناسید که … 

  • برای اولین بار می خواهد خواندن و نوشتن را فرا گیرد
  • خواندن و نوشتن را بلد است، ولی نه به میزان کافی
  • همزمان می خواهد زبان آلمانی را بهتر صحبت کرده و متوجه شود
  • مایل است یاد بگیرد که چگونه بدون ترس در امور روزمره آلمان زندگی کند

… دوره سواد آموزی می تواند بهترین کمک به این فرد باشد.  

Skip to content