دوره های تخصصی زبان

دوره های تخصصی زبان با هدف تسهیل ورود کلیه افراد دارای پیشینه مهاجرتی به بازار کار- نه تنها از جنبه زبانی- ارائه می گردد. 
در این دوره ها در کنار آموزش محتوای زبانی مرتبط با شغل به موضوعات متعدد شغلی نیز پرداخته خواهد شد. 

Skip to content