دوره زبان آموزی زنان

به منظور تقویت ظرفیت های افراد دارای پیشینه مهاجرتی و تشویق آنها جهت زندگی مستقل در آلمان دوره های مخصوص زنان ارائه می شود. 

Skip to content