آموزش و کار 

پیشنهادات ذیل به منظور مشاوره و حمایت در زمینه موضوعات مدرسه، آموزش، تحصیلات و کار ارائه می شود. این موارد ورود شما را تصحیل کرده و در روند امور، برای مثال طی دوران تحصیل، شما را حمایت خواهند کرد. 

Skip to content